Vedtægter

for den selvejende institution Tre Ege, Kirkens Korshær

§ 1.
Den selvejende institutions navn er: Tre Ege, Kirkens Korshær.
Den selvejende institutions hjemsted er Århus.

§ 2.
Boformen drives fra bygninger stillet til rådighed af Århus kommune.

Den selvejende institutions formål er
1) at virke som forsorgstilbud efter §110 i Lov om Social Service,
2) at virke som boform for personer med særlige fysiske og sociale problemer efter §108 i Lov om Social Service og
3) at yde bostøtte efter § 85 i Lov om Social Service til personer med særlige fysiske og sociale problemer i henhold til driftsoverenskomst med Århus kommune samt
4) at drive aktivitetscenter efter §103 i Lov om Social Service.

Der henvises i øvrigt til Lov om Social Service §110, §108 og § 85 samt §103 - eller eventuel tilsvarende/tilhørende lovgivning, der måtte afløse disse bestemmelser.

Tre Ege, Kirkens Korshær, drives i henhold til Kirkens Korshærs formål.

§ 3
Den selvejende institutions overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse samt en af bestyrel­sen ansat forstander.

Bestyrelsen ansætter og afskediger med godkendelse af Århus kommunes Byråd og Kirkens Korshær i Danmark den selvejende institutions forstander.
Forstanderen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af den selvejende institution, og for at denne fungerer i overensstemmelse med sit formål.

Uansøgt afsked af forstanderen skal, forinden den meddeles, godkendes af Byrådet og Kirkens Korshær.

§ 4.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:
Kirkens Korshær udpeger 5 medlemmer.
Århus kommunes Byråd udpeger 2 medlemmer.
Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år, svarende til den kommunale valgperiode.

§ 5.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, at han/hun finder det fornødent, eller hvis 2 medlemmer forlanger det, dog mindst 4 gange årligt.
Indkaldelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden mødet.

Bestyrelsen fører en protokol over de trufne beslutninger. Protokollen udsendes til bestyrelsen inden 14. dage og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.
Forstanderen for Tre Ege, Kirkens Korshær deltager uden stemmeret som sekretær for bestyrelsen. Der deltager endvidere en medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

§ 6.
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til den selvejende institutions formål, og de regler - herunder lovbestemmelser - der til enhver tid gælder for dennes ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den selvejende institutions daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Byrådet kræver bestyrelsens tilslutning.

Dispositioner, som berører den selvejende institutions formue, kræver tilslutning fra et flertal i bestyrelsen og godkendelse af Århus kommunes Byråd og Kirkens Korshær.

§ 7.
Den selvejende institution tegnes af formanden og 2 andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den selvejende institutions forstander.

Ved salg og pantsætning af fast ejendom samt ved låneoptagelse tegnes den selvejende institution dog af den samlede bestyrelse.

§ 8.
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle den påhvilende gældsforpligtelser.

Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer personligt gældsansvar for den selvejende institutions forpligtelser.

§ 9.
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra bestyrelsen og godkendelse af Århus kommunes Byråd og Kirkens Korshær.

§ 10.
I tilfælde af den selvejende institutions nedlæggelse og ophør skal kapitalen med tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer og med godkendelse fra Århus kommunes Byråd og Kirkens Korshær anvendes til et socialt formål i Århus kommune.

§11.
Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret.

Budgetter og regnskab forelægges Århus kommunes Byråd til godkendelse. Regnskabet revideres af en af Århus kommune godkendt revisor. Regnskaberne indsendes til Århus kommunes Byråd efter at være blevet godkendt af bestyrelsen og underskrevet af bestyrelsen og forstander.

Det revisionspåtegnede regnskab skal umiddelbart efter bestyrelsens behandling og godkendelse indsendes til Århus kommune.