Ydelser, Tre Ege, Kirkens Korshær:

Tre Ege har valgt overskrifterne: sagsarbejde og dagligliv for den vifte af ydelser, der tilbydes en beboer under et ophold på Tre Ege.

Sagsarbejde dækker over den fælles dokumentation, der udarbejdes og det samarbejde, som er grundpillen under en beboers ophold på Tre Ege. Sagsarbejdet skal gerne stille dem bedre i arbejdet mod fremtidig bolig og evt. hjælp i denne. (Her tales om ASI, udredning og delplan.)

Dagligliv dækker over alt det, der ligger i en almindelig hverdag, og som kan opleves meget vanskeligt for nogle af vore beboere. Her tales fx om rengøring, tøjvask, men også det at åbne breve, komme til tiden ved fx lægebesøg/tandlæge, tage sin medicin regelmæssigt osv. Det er vigtige aspekter af et dagligliv, som kan ruste den enkelte bedre til livet i egen bolig.

Nedenfor beskrives de enkelte ydelser mere indgående.

Sagsarbejde/Kontaktpersonarbejde

Politikker og regler/retningslinjer:
For at bo på Tre Ege skal man samarbejde om følgende;

ASI

Udfærdigelse af ASI:
ASI er et måleredskab til måling af funktionelt hjemløses belastningsgrad
Inden for 10 dage efter indskrivning, efter tre mdr. og igen ved udskrivning skal beboer besvare et spørgeskema

Mål med ASI
ASI bruges som led i arbejdet med udredningen af beboeren, som en indledende screening.
ASI bruges ligeledes til at indsamle viden om beboerne og effekten af det at være i et forsorgstilbud.

Delplan

Udfærdigelse af delplan:

 • Delplanen påbegyndes indenfor de første par uger efter indskrivning
 • Delplanen skal være et overskueligt og praktisk værktøj/guideline for beboerens og kontaktpersonens samarbejde.
 • Delplanen omhandler praktiske og konkrete gøremål kontaktperson og beboer er fælles om, eller har fælles viden om, at den ene part skal arbejde med under opholdet på Tre Ege og/eller efterfølgende.
 • Delplanen kan også indeholde overordnede mål, men det er vigtigt at få det realiserbart i praksis. Delplanen er en del af en § 141 plan.

Mål med delplanen:

 • Beboeren og kontaktpersonen kan få et fælles indblik i, hvad der er vigtigst for beboeren at arbejde frem mod nu og her.
 • Delplanen kan lægge en tydelig og klar struktur for samarbejdet og de enkelte samtaler mellem beboer og kontaktperson.
 • Beboeren får lys på egne ressourcer og støttebehov
 • At delplanen bliver brugt til at synliggøre små succeser, handlinger der gennemføres. Ligeledes at den bruges til at give indsigt i styrker og begrænsninger ift. egne ressourcer, og hvilke støttebehov, det medfører.

Udredning

Udfærdigelse af udredning:

 • Udredningen påbegyndes umiddelbart efter indskrivning af beboer.
 • Udredningen er et tilbageblik ift. de sidste 3 år. Men også et øjebliksbillede af nuet.
 • Udredningen foretages ud fra samtaler med beboeren samt iagttagelser, hjælp og støtte i dagliglivets handlinger.
 • Derudover indhentes der, efter samtykke fra beboeren, oplysninger fra diverse samarbejdsparter.
 • Udredningen udarbejdes gennem støttende og motiverende samtaler med beboeren.
 • Når der foreligger en udredning på Tre Ege eller hos samarbejdsparter fra tidligere indskrivning, undersøges behovet for opdatering. Ved væsentlige ændringer skriftliggøres dette i skema for tillæg til udredning.
 • Udredningen indeholder otte domæner, som er; bolig, beskæftigelse, økonomi, helbred (psykisk, Fysisk, misbrug, hygiejne, ernæring), interesser, kriminalitet, familie, sociale færdigheder.

Mål med udredningsarbejdet:

 • Beboer og kontaktperson opnår hver for sig og sammen et bredt indblik i beboerens her og nu situation og deraf affødte støttebehov.
 • At give evt. samarbejdsparter et grundlag for visitation til den nødvendige indsats.
 • At lyse på de områder, hvor beboeren har behov for støtte, træning, guidning for at opnå størst mulig selvforsørgelse.

 

Dagligliv

Samtaler:
Der tilbydes individuelle og fælles samtaler med beboerne: ved indskrivning, som kontaktperson, om natten, i dagligstuen/på fællesarealer, den svære samtale.

 • Beboeren informeres om Tre Eges retningslinjer, hvilket giver samling og struktur på hverdagen.
 • Der opbygges relationer, der kan øge samarbejde, tillid og fortrolighed mellem beboeren og kontaktpersonen / de andre ansatte.
 • De ansattes synlighed kan være med til at afværge situationer, der kan føre til bortvisning af beboer.
 • De ansattes klare og præcise udmeldinger kan nedbringe konflikter og frustrationer undgås måske helt
 • Økonomi. Beboerens økonomi vurderes. Budget, logi, kost mv. vendes og Den Sociale Retshjælp kontaktes eventuelt.

Aktiviteter:
Der tilbydes sociale aktiviteter dagligt og/eller individuelt planlagte: aftenskaffe, andagt, beboermøder, læsegruppe, spilleturneringer (inde og ude), banko, bål, se TV

 • Beboerne trænes i at indgå i sociale relationer – det at give hinanden plads, rumme hinandens forskelligheder.
 • Samværet i aktiviteter mellem beboere og medarbejdere danner grundlag for gode iagttagelser og evt. efterfølgende drøftelser, der er relevante i forhold til udredning, delplan og relationsarbejdet.
 • Aktiviteterne indeholder en grad af kognitiv træning.
 • Beboerne trænes i at indgå i netværk, der kan vise mulige veje ud af ensomhed og isolation.
 • Læsegruppe som aktivitet giver mulighed for at lytte og blive lyttet til. Træning i behovsudsættelse, koncentration og fokus. Ytre sig, komme med egen mening og stå ved den.
 • Beboermøder er beboernes talerør og informationsforum.

Aktivering:

Opfordring til beskæftigelse eller aktivering.

 • Beboerne har mulighed for at opbygge en god dagsrytme og struktur på dagen.
 • Aktivering træner den enkelte i at overholde aftaler, møde til tiden – struktur. Ligeledes giver det den enkelte en ansvarsfølelse.
 • Interne muligheder: Opvask/køkkentjans
 • Eksterne muligheder: Forsorgshjemmet Østervang, Kofoedsskole, Fremad Aktiv, Fælles Gården i Trige.

Måltider:
Beboerne har mulighed for at købe måltider morgen, middag, aften. Fokus på beboerens økonomi.

 • Beboerne får mulighed for at få et næringsrigt og sundt måltid.
 • Beboerne trænes i at have styr på tid og økonomi. Skrive sig på til aftensmåltid, møde op ved måltidets start, sørge for at have penge til kost hele måneden.
 • Sætte lys på økonomien og evt. inddrage Den Sociale Retshjælp.
 • Fælles måltid giver mulighed for at træne sociale færdigheder og rummelighed - samtale med andre over et måltid, rumme andres forskelligheder.
 • Medarbejdernes synlighed ved måltiderne som rollemodel, kan øge de sociale færdigheder.
 • Øget bevidsthed omkring hygiejne – særligt håndhygiejne, når man omgås fødevarer.

Værelse:
Enkeltværelse, møbleret, bad og toilet

 • Der gennemføres ugentlig værelsesgennemgang med støtte/opfordring ift rengøring og træning af almindelig daglig levevis (ADL)
 • Observationer omkring livet i boligen til den enkelte beboers udredning.

Vask:
Gratis benyttelse af vaskerum med maskiner og sæbe

 • Kontaktpersonen opfordrer, ved behov, beboeren til tøjskift og tøjvask.
 • Ved behov tilbydes rent tøj fra tøjdepot.
 • Medarbejderne er rådgivende og vejledende, men kan også stille krav af hensyn til hygiejne.